Dowiedz się więcej na temat Polityki prywatności

Firma Tarkett z powagą podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych („Dane”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy Państwa Dane i używamy ich zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Zachęcamy także do zapoznania się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa Danych decydującym o sposobach i powodach ich przetwarzania jest firma Tarkett Polska Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym wynoszącym 83 830 500,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076443, z siedzibą zlokalizowaną w : Tarkett Polska Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A, 62-322 Orzechowo (dalej zwana „Tarkett”).

Jeśli w Polityce prywatności pojawia się wyraz „my” w dowolnej formie gramatycznej, odnosi się on do Tarkett Polska Sp. z o.o.

 

Czego dotyczy niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich Państwa Danych gromadzonych przez firmę Tarkett za pośrednictwem witryny internetowej Tarkett lub innymi metodami. Witryna internetowa firmy Tarkett lub aplikacje mogą zawierać łącza do witryn w sieciach naszych partnerów lub spółek zależnych. Należy pamiętać, że do takich witryn internetowych mają zastosowanie odrębne polityki prywatności, za które w żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni. Ta Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją online.

 

Jakie Państwa dane gromadzimy?

Możemy gromadzić Dane dostarczone nam przez Państwa różnymi kanałami, w tym za pośrednictwem witryn internetowych, mediów społecznościowych, wydarzeń, kontaktów telefonicznych, poczty e-mail lub w inny sposób. Takie Dane mogą zawierać:

 • informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, data urodzenia);
 • informacje kontaktowe (tj. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu);
 • tytuł służbowy/stanowisko w Państwa firmie, jeśli działają Państwo w kontekście zawodowym;
 • zapisy korespondencji z firmą Tarkett i odpowiedzi na nasze ankiety.

Możemy także gromadzić Państwa Dane metodami automatycznymi, co obejmuje pliki cookie i inne rozwiązania śledzące. Należy pamiętać, że Państwa adresy IP nigdy nie zostaną użyte w celu zidentyfikowania Państwa jako osób fizycznych, ale jedynie umożliwiają nam określenie miasta, z którego Państwo dokonują połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.
Możemy uzyskiwać Państwa Dane ze źródeł zewnętrznych, na przykład od innych firm lub ze źródeł dostępnych publicznie. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do każdych z tych Danych i o ile to możliwe poinformujemy Państwa o źródle, z którego je uzyskaliśmy.

 

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Państwa Danych używamy głównie do celów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami/potencjalnymi klientami, szczególnie w następujących sytuacjach:

 • przetwarzanie zamówień i dostarczanie produktów;
 • odpowiadanie na Państwa żądania,
 • zarządzanie reklamacjami produktów;
 • wysyłanie Państwu wiadomości i informacji o produktach, które mogą Państwa zainteresować;
 • zarządzanie programami lojalnościowymi;
 • prowadzenie ankiet w celu udoskonalania naszych produktów i usług;
 • organizowanie konkursów;
 • generowanie statystyk do analiz marketingowych.
 • generowanie statystyk do analiz marketingowych.

Możemy przetwarzać Państwa Dane na potrzeby realizacji każdego innego konkretnego celu wskazanego w momencie ich gromadzenia.

 

Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane?

Biorąc pod uwagę cel, przetwarzanie Państwa Danych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

 • jeśli jest to wymagane do realizacji kontraktu, jaki zawarliśmy z Państwem;
 • jeśli jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, a w tym:
        - zabezpieczenia sieci i informacji w celu ochrony Państwa Danych przed
        utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym dostępem;
        - dostępu do naszych usług za pośrednictwem nagrań rozmów z naszymi
        centrami kontaktu;
        - działań związanych z marketingiem bezpośrednim (innych niż te, przy których
        polegamy na Państwa zgodzie);
 • jeśli jest to konieczne do zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem prawnym, w szczególności w celu świadczenia pomocy władzom publicznym lub organom ścigania;
 • jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody dotyczącej konkretnych i określonych celów.

 

Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane możemy udostępniać:

 • innym podmiotom w Grupie Tarkett na potrzeby realizacji wewnętrznych celów administracyjnych;
 • naszym zaufanym dostawcom z innych firm w celu świadczenia różnych usług biznesowych w naszym imieniu, na przykład usług hostowania i utrzymania;
 • innym firmom, które mogą oferować usługi dotyczące naszych własnych produktów i usług;
 • organom sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie i w zakresie dozwolonym przez prawo.

W takich wypadkach firma Tarkett udostępni Państwa Dane zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i wyłącznie w celu realizacji celów wskazanych powyżej.

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Państwa Dane przechowujemy albo w naszej bazie danych, albo w bazie danych naszych usługodawców. Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy Tarkett i w celu optymalizacji jakości naszych usług Państwa Dane mogą być przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W takich wypadkach będziemy stosować odpowiednie dozwolone prawem zabezpieczenia, aby zapewnić, że Państwa Dane są obsługiwane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Aby uzyskać dokument przedstawiający te zabezpieczenia lub szczegółowe informacje o możliwości dostępu do takich dokumentów, mogą Państwo przekazać nam pisemną prośbę zgodnie z zapisem w punkcie 10 Polityki prywatności.

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i poufność Państwa Danych?

Firma Tarkett jest zobowiązana do zapewnia bezpieczeństwa Państwa Danych. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć, na ile to możliwe, wszelkich przypadkowych lub niezgodnych z prawem zdarzeń zniszczenia, utraty, zmiany lub nieuprawnionego dostępu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa Dane przez okres konieczny do realizacji celu, do którego zostały zgromadzone, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa. W pewnych sytuacjach możemy przechowywać Państwa Dane przez dłuższy okres, w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub związanych ze sprawozdawczością.

 

Jakie mają Państwo prawa i jak mogą Państwo je realizować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają Państwo prawo:

 • do dostępu do swoich Danych;
 • do poprawiania i aktualizowania swoich Danych;
 • do usunięcia swoich Danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich Danych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, przede wszystkim wówczas, kiedy przetwarzanie to jest związane z naszymi uzasadnionymi interesami;
 • do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody;
 • do zażądania zwrócenia swoich Danych w postaci pliku danych o określonej strukturze do siebie lub innej firmy, jeśli jest to wykonalne techniczne (przenośność danych);
 • do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Jeśli chcą Państwo zrealizować któreś ze swoich praw, prosimy o przesłanie e-maila do: poufnoscdanych@tarkett.com lub listu do:
Tarkett Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
Warszawa Należy pamiętać, że możemy wymagać udowodnienia Państwa tożsamości i szczegółowych informacji o Państwa żądaniu, zanim przystąpimy do jego przetwarzania. Takie dane zostaną użyte wyłącznie do zweryfikowania Państwa tożsamości i nie będą przechowywane dłużej, niż wymaga tego ten cel. Udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.